2962 души подписаха петицията за построяването на магистрала Хемус
Search Да, България Facebook Twitter YouTube Instagram
Български BG

Напредък

Предвидени лотове на магистрала Хемус

1.
9.3 км
Лот 0
Ябланица – Боаза
от км 78+500 до км 87+800
В експлоатация
Стъпка 12/12
2.
15.26 км
Лот 1
Боаза – ПВ Дерманци
от км 87+800 до км 103+060
Строителен процес
Стъпка 10/12
3.
19.2 км
Лот 2
ПВ Дерманци – ПВ Каленик
от км 103+060 до км 122+260
Строителен процес
Стъпка 10/12
4.
17.08 км
Лот 3
ПВ Каленик – ПВ Плевен
т км 122+260 до км 139+340
Строителен процес
Стъпка 10/12
5.
26.8 км
Лот 4
ПВ Плевен – ПВ Летница
от км 139+340 до км 166+144.09
Строителен процес
Стъпка 10/12
6.
23.2 км
Лот 5
ПВ Летница – път III-303
от км 166+144.09 до км 189+344
Строителен процес
Стъпка 10/12
7.
32.6 км
Лот 6
път III-303 – път I-5
от км 189+344 до км 222+000
ОВОС
Стъпка 4/12
8.
43.6 км
Лот 7
I-5 до II-51 Бяла - Търговище
Идеен проект
Стъпка 3/12
9.
33.5 км
Лот 8
II-51 до II-49 Търговище - Разград
Идеен проект
Стъпка 3/12
10.
11.9 км
Лот 9
до пресичането на път I-4 с път III-5102
Идеен проект
Стъпка 3/12
11.
16.3 км
Лот 10
Буховци - Белокопитово
от км 310+940 до км 327+260
Строителен процес
Стъпка 10/12
248.74 км
Общо

Етапи при строителството на магистрала

1.
Прединвестиционно проучване

Прединвестиционното проучване цели да докаже нормативната допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея, да определи разположението на съответния обект и да състави задание за изработване на инвестиционния проект за неговото изграждане. В зависимост от инвестиционното намерение, предвинестиционното проучване може да обхваща: изясняване на инвестиционното строително намерение; проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта; геоложки, геотехнически, хидрогеоложки проучвания; технико-икономическа обосновка; избор на подходящ вариант; проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство; микросеизмично изследванe и др..

2.
Парцеларен план

Парцеларният план е вид подробен устройствен план, който се разработва за построяване на пътища и други елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

В графичната част на плана се посочва трасето на техническата инфраструктура; линиите, по които се извършва промяна на предназначението на земята за изграждането на линейния обект, в т.ч. отчуждаване на имотите; сервитутните линии, с които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на имотите; нови трасета на засегнати от проекта селскостопански и горски пътища и други елементи на техническата инфраструктура, водни течения и площи, със съответните сервитути и ограничения за ползването на имотите и др. Парцеларният план съдържа и обяснителна записка, която включва обща част - цел и задачи, териториален обхват (данни за ситуационното разположение на обекта) и съдържателна част, в която има информация относно засегнатите имоти (нормативно определена по обхват) относно: номерата на засегнатите от трасето имоти; собственик на имотите; площ за отчуждаване; площи за промяна на предназначението; баланс на територията – по различни критерии; регистър с координатите на точки по оста и сервитутните линии вляво и вдясно на линейния обект и на координатите на точки и сервитутни линии на площадковия обект и др.

Парцеларният се изготвя на две фази: предварителен проект, в който се изработват варианти на трасето или площадката на елементите на техническата инфраструктура, и окончателен проект - парцеларен план, по който се извършва отчуждаване и/или се ограничава правото на ползване. По решение на възложителя, може да се изработи и само окончателен проект на парцеларен план.

3.
Идеен проект

Изработването и съгласуването на идеен проект е първата фаза от проектирането на строителния обект и служи като основа за изработване на следващите фази на проектиране. Идейният проект се изработва в една или повече проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти.

Идейният проет може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. В този случай, идейният проект трябва да е одобрен от компетентния орган по ЗУТ, а следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на оценка за съответствие с изискванията на подробния устройствен план, правилата и нормативите за устройство на територията, правните изисквания по отношение на строителството, изискването за координация между отделните части на проекта и за пълнотата и структурната цялост на инженерните изчисления.

4.
ОВОС

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е задължителна при строителството на магистрали и пътища I клас. ОВОС определя, описва и оценява по подходящ начин съобразно особеностите на всеки отделен случай преките и непреките значителни въздействия на инвестиционното предложение върху: населението и човешкото здраве, биологичното разнообразие, като се отделя особено внимание на видовете и местообитанията – предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа, земните недра, почвата, водата, въздуха и климата, материалните активи, културното наследство и ландшафта, и взаимодействието между тези елементите. По доклада за ОВОС задължително се провежда обществено обсъждане.

Решението по оценка на въздействие върху околната среда има характера на индивдуален административен акт, с който се одобрява допустимостта за проектиране на инвестиционното предложение чрез оценка на местоположението (площадка, трасе) на обекта и очакваното въздействие върху околната среда въз основа на доклад за ОВОС при отчитане на общественото мнение и изразените становища на засегнатата общественост. Решението по ОВОС подлежи на обжалване по съдебен ред.

5.
Отчуждителни процедури

Отчуждаването на имоти, собственост на физически и юридически лица, за изграждането на автомагистрала се извършва въз основа на парцеларен план, в който са посочени имотите, засегнати от обекта.

Процедурата по отчуждаване на частни имоти може да започне след влизане в сила на парцеларния план или след влизане в сила на разпореждане за допускане на предварително изпълнение на парцеларния план, когато се предвижда изграждане на национален обект. Отчуждаването на имотите - частна собственост, може да се извърши изцяло - преди започването на строежа, или на етапи - преди започването на строежа от съответния етап. Приключването на отчуждителните процедури е задължително условие за издаване на разрешение за строеж на обекта.

6.
Технически и работни проекти

Инвестиционният проект на фаза технически или работен проект трябва да бъде одобрен от съответните административни органи преди началото на строителните работи. За получаване на одобрение, инвеститорът трябва да представи на компетентните органи самия проект, доклад за оценка на съответствието с изискванията, предварителни договори с фирмите за комунални услуги за свързване на техническата инфраструктура с техните мрежи, както и одобрения/оценки от контролните органи (например от служба за пожарна безопасност, от агенция за санитарна инспекция и от органи следящи за безопасността за околната среда, ОВОС), ако такива са необходими. Одобреният проект служи като основание за издаване на разрешение за строеж. Издаването на разрешението за строеж може да се поиска едновременно с одобряването на инвестиционния проект. Одобрението на проекта на проекта губи своето правно действие, ако в рамките на една година инвеститорът не е подал молба за разрешение за строеж.

По мотивирано искане на възложителя, може да бъде допуснат и процедиран комплексен проект за инвестиционна инициатива. В този случай, проектът на парцеларен план и инвестиционния проект се съгласуват, одобряват и съобщават едновременно, а едногодишният срок за издаване на разрешението за строеж започва да тече след приключването на отчуждителните производства.

7.
Процедури за избор на изпълнител

Процедурите за избор на изпълнител на дейности от инвестиционния процес (проектиране, строителство, оценка на съответствието и строителен надзор) представляват законово установен ред, при спазване на който възложителят, кандидатите и участниците извършват определени действия в последователност, форма и съдържание, предвидени в закона и съобразени с решенията на възложителя. Това е състезателен способ за привличане на конкурентни оферти за изпълнител или подизпълнител за определен етап от инвестиционния процес или конкретен вид дейност, за предоставяне на услуги и/или изпълнение на различни видове строителни дейности по предварително зададени от възложителя условия за участие. Целта е постигане на най-изгодни договорни условия (ценови и неценови) – икономически най-изгодна оферта със съответнике показатели и значимост или най-ниска цена.

Организирането и провеждането на състезателните процедури строителството са нормативно регламентирани в Закона за обществените поръчки и в редица други разпоредби от Европейското и националното законодателство. Независимо от вида на процедурата, при провеждане на търговете и конкурсите в строителството следва да се спазват следните три основни принципа:

  • публичност и прозрачност;
  • свободна и лоялна конкуренция;
  • равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
8.
Обжалване на процедура за избор на изпълнител

След класирането на офертити следва обявяването на изпълнителя, дал най-ниска цена или с икономически най-изгодна оферта. Останалите участници в търга имат законово право в определен срок и според законовите разпоредби (ЗОП), официално да обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията взетото решение за избор на изпълнител.

Пред комисията могат да се обжалват единствено актове на възложителя, издадени в хода на процедурата – от момента на решението за откриване на процедурата до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение и то само по отношение на тяхната законосъобразност. Пред КЗК не може да се обжалва вече сключения договор за възлагане на обществената поръчка или рамковото споразумение, които са частноправни актове и по тяхната действителност може да се произнесе само граждански съд.

Жалбата срещу решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не спира провеждането й, освен ако КЗК не наложи временна мярка „спиране”. Договорът за обществена поръчка не може да се сключи докато не влезе в сила решението по обжалването. Жалбата срещу решението за определяне на изпълнител спира неговото изпълнение, освен ако КЗК не допусне предварителното му изпълнение.

9.
Сключване на договор със строител

С приключването на състезателната процедъра и евентуалните обажалвания от другите участници, възложителят подписва със спечелилия участник договор за изпълнение на обществената поръчка. При нужда и според ЗОП, изпълнителят може да обяви обществена поръчка за подизпълнител.

10.
Строителен процес

Строителните дейности могат да започнат само след издадено и влязло в сила разрешение за строеж. Началото на изпълнение на строителните работи се удостоверява с подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа (обр.2a) от Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

11.
Завършване на строителната дейност

При фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. Също така се издава и технически паспорт. Възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съораженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.

12.
В експлоатация

Завършен обект или части от него могат да бъдат използвани само след като са били въведени в експлоатация по реда, предвиден от ЗУТ. За автомагистралите (като I категория строежи) е необходимо наличие на Разрешение за ползване.

Разрешението за позлване се издава от началника на Дирекцията за национален строителен контрол след наличие на Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия.

Напредък по лотове

км
Прединвестиционно проучване
Парцеларен план
Идеен проект
ОВОС
Отчуждителни процедури
Технически и работни проекти
Процедури за избор на изпълнител
Обжалване на процедура за избор на изпълнител
Сключване на договор със строител
Строителен процес
Завършване на строителната дейност
В експлоатация
Лот 0
9.3 км
Лот 1
15.26 км
Лот 2
19.2 км
Лот 3
17.08 км
Лот 4
26.8 км
Лот 5
23.2 км
Лот 6
32.6 км
Лот 7
43.6 км
Лот 8
33.5 км
Лот 9
11.9 км
Лот 10
16.3 км

Легенда
Приключено
Не е приключено